Ole.Fit-kuntokeskusten kannanotto kuntokeskuksia koskeviin rajoittamis- ja sulkutoimiin

Liikunnan ja siitä seuraavan hyvän fyysisen kunnon merkitys on suomalaisille tärkeää: Liikunta ehkäisee sairauksia, kohottaa elämänlaatua ja auttaa meitä kaikkia jaksamaan arjessa. Koronavirus ei ole vaarallinen vain vakavaa tautimuotoa sairastaville. Myös viruksen torjuntatoimet voivat aiheuttaa merkittävän uhan kansanterveydelle, mikäli sulkutoimet johtavat suomalaisten liikkumattomuuteen.

Ole.Fit-kuntokeskukset sitoutuvat yhteiskunnan asettamiin rajoituksiin ja haluavat olla mukana estämässä koronaviruksen leviämistä. Kuntokeskuksissa pyritään tällä hetkellä varmistamaan kaikin mahdollisin tavoin, että suomalaiset voisivat liikkua turvallisesti kuntokeskuksissa myös koronaviruspandemian aikana.

Rajoitustoimia noudatetaan

Ole.Fit-kuntokeskuksissa on kuluneena vuonna kehitetty erilaisia toimintamalleja, joiden avulla on lisätty asiakkaiden liikuntaturvallisuutta. Yrittäjät ovat ketterästi organisoineet toimintaansa uudelleen vallitsevia rajoitustoimia noudattaen – siitäkin huolimatta, että rajoitustoimilla on jo pitkän aikaa ollut merkittäviä negatiivisia vaikutuksia kuntokeskusten liiketoimintaan.

Tällä hetkellä Ole.Fit-kuntokeskukset noudattavat toiminta-alueestaan riippuen tartuntatautilain pykäliä 58 d ja 58 g. Asiakasmäärät on tarvittaessa rajattu maksimissaan kymmeneen, laitteita on käsitelty viruksia estävällä nanopinnoitteella ja asiakkaita ohjataan monin tavoin noudattamaan hygieniaohjeita. Lisäksi osassa keskuksista on poistettu kuntosalilaitteita käytöstä, jotta asiakkaiden turvaväleistä on voitu varmistua. Kaikissa Ole.Fit-keskuksissa on käytössä kulunvalvontajärjestelmä, jonka avulla tiedetään, kuka kuntokeskuksessa liikkuu ja mihin aikaan.

Puolitoista miljoonaa kuntokeskuskäyntiä

Ole.Fit-kuntokeskuksia on 35 eri puolilla Suomea, ja keskukset ovat viimeisen vuoden aikana liikuttaneet suomalaisia yhteensä 1 428 681 kertaa. Tänä aikana näissä 35:ssä kuntokeskuksessa on ollut 18 raportoitua altistumista ja 0 koronavirustartuntaa. Altistumisprosentti koronavirukselle Ole.Fit-kuntokeskuksissa on siis 0,0013 %.

Ole.Fit-kuntokeskusten mielestä yksityisten kuntosalien sulkeminen kokonaan on ylimitoitettu toimenpide, jos edellä mainitut tiedot otetaan päätöksenteossa huomioon. Riski saada koronavirustartunta Ole.Fit-kuntokeskuksesta on lukujen valossa lähes olematon, kun taas kuntokeskusten sulkeminen aiheuttaisi merkittävää haittaa suomalaisten henkiselle ja fyysiselle terveydelle. Toivomme, että esittämämme tiedot huomioidaan päätöksenteossa ja yksityisiä kuntokeskuksia ei suljettaisi kokonaan yhteiskunnan toimesta.

Ole.Fit-kuntokeskukset sitoutuvat tekemään kaikkensa edistääkseen suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Turvallisia liikuntahetkiä!

Ole.Fit-kuntokeskukset:

 

 

 

 

 

 

 

 

ETSI LÄHIN KUNTOKESKUS

Paikanna sijaintisi ja etsi lähin kuntokeskus tai valitse pudotusvalikosta kuntokeskus.

Lähimmät toimipisteet

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.